Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2013

Αγνοια ή σκοπιμότητα; Παράνομα τα πρόστιμα σε βάρος καταστηματαρχών από το δήμο Θερμαϊκού.

Του Σπύρου Αδαμίδη*
Η τακτική αυτή που ακολούθησε επί σειρά ετών ο Δήμος Θερμαϊκού, έχει ως αποτέλεσμα να έχουν επιβαρυνθεί οι επαγγελματίες που δε μπόρεσαν να τηρήσουν έγκαιρα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, με δυσβάστακτα πρόστιμα, που είτε τα πλήρωσαν, έστω και με ρυθμίσεις, είτε τα οφείλουν ακόμη και εξαιτίας αυτών δεν είναι σε θέση να λάβουν νόμιμα όλες τις υπόλοιπες άδειες
που δικαιούνται κάθε έτος (όπως π.χ. την άδεια μουσικής κλπ.), λόγω ύπαρξης βεβαιωμένων χρεών.
Πόσοι όμως από τους επαγγελματίες γνωρίζουν ότι η πρακτική αυτή του Δήμου με την επιβολή προστίμου 200 % είναι αντίθετη με το νόμο και ότι τα πρόστιμα που τους έχουν επιβληθεί είναι
παράνομα ; Και γιατί άραγε οι υπεύθυνοι του Δήμου (αιρετοί και υπάλληλοι) εξακολουθούν να διατηρούν βεβαιωμένα τα πρόστιμα αυτά και να ταλαιπωρούν τους επαγγελματίες ;
Ειδικότερα, ο Δήμος Θερμαϊκού, δεν έχει την απαιτούμενη κατά νόμο αρμοδιότητα και εξουσία να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο, καθώς και τα τέλη αυθαίρετης χρήσης για τον αιγιαλό, καθόσον, στα άρθρα 4 και 6 της κοινής K.Υ.Α. του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών καθώς και του Υπουργείου Εσωτερικών - Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με αριθμό πρωτ. 1047427/4612/Β0010/3-6-2002, ορίζεται ρητά ότι οι αποζημιώσεις αυθαίρετης χρήσης αιγιαλού, παραλίας κλπ. αποτελούν σε κάθε περίπτωση δημόσια έσοδα, που δεν ανήκουν στους κατά τόπους αρμόδιους Ο.Τ.Α., ενώ το Δημόσιο, ως κύριος και διαχειριστής των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού και παραλίας, διατηρεί το δικαίωμα για την προστασία τους, όπως επίσης και όλες τις ερευνητικές και ελεγκτικές ενέργειές του, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και ασκούνται από τις κατά
τόπους αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες. Στις ερευνητικές και ελεγκτικές αυτές αρμοδιότητες περιλαμβάνονται ενδεικτικά, μεταξύ άλλων, η έκδοση πρωτοκόλλων αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης, η επιβολή διοικητικών προστίμων, η κίνηση της διαδικασίας για την επιβολή ποινικών
κυρώσεων κλπ.Μάλιστα, η αποκλειστική αυτή ερευνητική και ελεγκτική αρμοδιότητα της Κτηματικής Υπηρεσίας αποτυπώνεται ρητά και κατά απόλυτο και σαφή τρόπο και στην υπ’ αριθ. 1038460/2439/Β0010 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και
Οικονομικών (ΦΕΚ 792/29-4-2009 Τεύχος Δεύτερο), στο άρθρο 12 της οποίας αναφέρεται ρητά ότι : «Το Δημόσιο, ως κύριος και διαχειριστής των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, διατηρεί το δικαίωμα για την προστασία τους, όπως επίσης και όλες τις ερευνητικές και τις ελεγκτικές αρμοδιότητές του, όπως προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (Δ/γμα 11/12-11-1929, Ν. 263/1968, Ν. 2971/2001 κλπ.) και ασκούνται από τις κατά τόπους αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες.».
Επιπλέον, στην από 1-3-2012 εγκύκλιο της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης, η οποία έχει αποσταλεί στο Δήμο Θερμαϊκού και συγκεκριμένα στη σελίδα 5 αυτής, αναφέρεται ρητά ότι «…Για τους αυθαίρετους κατόχους κοινόχρηστων εκτάσεων αιγιαλού - παραλίας, από την ισχύουσα νομοθεσία και την Κ.Υ.Α. ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙ-
ΚΟΥ ΜΕΤΡΟΥ από τον αντίστοιχο Ο.Τ.Α. παρά μόνο από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία

Στο σημείο αυτό λοιπόν, τίθενται σειρά από εύλογα ερωτήματα :
Είναι γνωστά όλα τα παραπάνω στους κ.κ. διοικούντες το Δήμο Θερμαϊκού ;
Υποθέτουμε πως ναι ! Άλλωστε άγνοια νόμου δε συγχωρείται !!!
Αν όμως είναι γνωστά, τότε για ποιο λόγο εξακολουθούν οι διοικούντες να διατηρούν βεβαιωμένα σε βάρος επαγγελματιών με ότι ταλαιπωρία αυτό συνεπάγεται) τα πρόστιμα που παρανόμως τους επιβλήθηκαν; Και τέλος γιατί ο αρμόδιος κ. Δήμαρχος, ο οποίος με τόση ευκολία επέβαλε ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ, δεν κινεί την κατά νόμο διαδικασία προκειμένου να τα ακυρώσει ;

ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΑΓΕ ΑΓΝΟΙΑ ή ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ εκ μέρους του κ. Δημάρχου;
* ο Σπύρος Αδαμίδης είναι Δικηγόρος παρ΄Αρείω Πάγω

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου