Συνολικές προβολές σελίδας

Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012

Πολίτες τῆς Ἑλλάδος.

Ἐπειδὴ, προϊόντος τοῦ χρόνου, οἱ ἐπικυρίαρχοι καὶ ἐπιβήτορες τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ἑλλάδος, συνεχίζουν τὸ ἐγκληματικὸ καὶ καταστρεπτικὸ των ἔργο, ἐνῶ οἱ ἑκατοντᾶδες τῶν πολιτικῶν κινήσεων καὶ ὁμάδων καὶ οἱ μυριᾶδες τῶν ἀνεντάχτων πολιτῶν, συνεχίζουν νὰ ἀντιδροῦν κατὰ τῶν κατακτητῶν, σχεδὸν μεμονωμένως, σᾶς καλοῦμε, γιὰ μία ἀκόμη φορὰ, σὲ μία νέα συνάντησι, μὲ στόχο τήν συνένωσι, τὴν συνάσπισι, τὴν συνέργεια ὅσον τὸ δυνατὸν περισσοτέρων πολιτικῶν ὁμάδων - κινήσεων.


Ἤδη κάποιες προηγούμενες προσπάθειες ἔχουν ὡριμάσει καὶ ἔχουν προχωρήσει σὲ ἱκανοποιητικὸ βαθμὸ κάποιες συνενωτικὲς διαδικασίες. Δυστυχῶς ὅμως, δὲν ἔχει προκύψει ἀκόμη ἕνας ἰσχυρὸς πολιτικός φορέας, ὁ ὁποῖος νὰ ἔχη γίνη εὐρέως γνωστὸς καὶ νὰ συγκεντρώνη τὴν ἀποδοχὴ μεγάλου μέρους τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Πολλές μικρὲς ὁμάδες ἀσκοῦν κάποια "έπιτυχῆ" πολιτικὴ δραστηριότητα, ἀλλὰ ἡ άπήχησις τῶν δράσεων αὐτῶν δὲν εἶναι ἰκανὲς νὰ προσελκύσουν τὴν ἀποδοχὴ μεγάλης πλειοψηφίας τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ.

Μία "δυναμικὴ", άντίστοιχος αὐτῆς τὴν ὁποίαν ἐπροξένησε ἡ δημιουργία τῆς "ΣΠΙΘΑΣ" πρὸ ἑνὸς ἔτους, καὶ ἡ ὁποῖα ἐξησθένησε μὲ τὸν καιρὸ, δὲν φαίνεται νὰ προκύπτει ἀπὸ τὶς οἱεσδήποτε μεμονωμένες, ἐπιτυχεῖς, δραστήριες, πολιτικὲς ὁμᾶδες. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ πολλῶν ὁμάδων καὶ πολιτῶν.

Σᾶς προσκαλῶ σὲ μία ἀκόμη συνενωτικὴ προσπάθεια, τὴν προσεχῆ Τετάρτη, 18-1-2012, στὸν φιλόξενο χῶρο τῶν Οίκολόγων Ἑλλάδος, ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 28 ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 32 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10682, Τηλέφωνο: 2113001700.

Θὰ τεθοῦν τὰ "κριτήρια" τῆς συμπράξεως καὶ θὰ ζητηθῆ νὰ ἀποφασίσουν ποίοι ἐπιθυμοῦν νὰ προχωρήσουν στὴν συνένωσι, ἐπὶ τῆ βάσει τῶν κριτηρίων αὐτῶν, ὥστε νὰ συσταθῆ ἕνας "ἰσχυρὸς" πολιτικὸς σχηματισμὸς ("κόμμα",καθ' ὅσον ἔτσι τὸ ἀναγνωρίζει ὁ  Ἄρειος Πᾶγος), ὁ ὁποῖος θὰ πρέπη νὰ ἀρχίση νὰ προετοιμάζεται γιὰ τὶς προσεχεῖς βουλευτικὲς. Ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς πρέπει νὰ άρχίση νὰ ἐνημερώνεται γιὰ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖον (εἰρηνικῶς) θὰ ἀντιμετωπίση τὴν ΧΟΥΝΤΑ τῶν παγκοσμιοποητῶν.
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΡΚΕΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ, ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΧΡΗΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΝΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗ ΕΥΡΕΩΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ Η ΥΠΑΡΞΙΣ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΦΟΡΕΩΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΟΥ.
Ἐκτιμῶ ὅτι θὰ πρέπη αὐτὴ ἡ συνάντησις αὐτὴ νὰ εἶναι καθοριστικὴ: ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ συμπράξουν θὰ πρέπη νὰ προχωρήσουν στὴν δημιουργία τοῦ φορέως. Οἱ διαφωνοῦντες θὰ πρέπη νὰ "παρακαφθοῦν". ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΑΤΕΡΜΟΝΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΗ Η ΕΛΛΕΙΨΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.

Ἐπειδὴ λοιπὸν ἕνας Κοῦκος (Δεσμὸς Ἑλλήνων, ΕΑΜ β', Ε.ΛΑ.Σ., ΕΠΑΜ,  Ἐλπίδα Πολιτῶν, ΚΑΝΕΝΑ, Κόμμα Εθνικῆς Σωτηρίας, Νέα Ἑλλάδα, Πατριωτικὸ Μέτωπο, ΣΠΙΘΑ, Σιωπηλή πλειοψηφία, Σύνδεσμος Ἐθνικὴς Σωτηρίας, Φιλικὴ Ἐταιρεία 2010, ... ) ΔΕΝ φέρνει τὴν ἄνοιξι, ἐλᾶτε, ὅσοι συμφωνεῖτε, τὴν

Τετάρτη, 18-1-2012, 6:00 μμ,
στὸν φιλόξενο χῶρο τῶν Οίκολόγων Ἑλλάδος,
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 28 ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 32
ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10682, Τηλέφωνο: 2113001700.

Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ


Προτεινόμενα κριτήρια

(Κλήρωσις – Ἀνακλητότητα – Περιοδικότητα - Διαφάνεια)

  1. Η παραδειγματική τιμωρία των ενόχων για την υπερχρέωση και λεηλασία της χώρας, απονέμοντας πραγματική δικαιοσύνη και εκφράζοντας το κοινό περί δικαίου αίσθημα και από ένορκους λαϊκούς Δικαστές (Καταναγκαστικὰ ἔργα, δήμευσις περιουσιῶν!).
  2. Η ανιδιοτελἠς συμμετοχή στόν πολιτικό βίο.
  3. Η χάραξη και εφαρμογή εθνικής στρατηγικής για την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας με πρώτο μέτρο τη διαγραφή του απεχθούς, έπαχθούς καἰ ειδεχθούς δημοσίου χρέους. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ.
  4. Η ακύρωση της Δανειακής Συμβάσεως, των Μνημονίων, του Μεσοπροθέσμου και όλων των αντιλαϊκών ανεφαρμόστων ‘εφαρμοστικών’ μέτρων, (χαράτσια, φόροι ακινήτων κ.α.) που ελήφθησαν κατ’επιταγήν της “τρόϊκας”.
  5. Η διεκδίκηση - απαίτηση της άμεσης εξοφλήσεως των γερμανικών πολεμικών οφειλών προς τη Χώρα μας.
  6. Η αξιοποίηση της γεωπολιτικής μας θέσεως με αναθεώρηση της εξωτερικής πολιτικής της χώρας με άμεση διεκδίκηση των δικαιωμάτων που παρέχει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και καθορισμό της ελληνικής ΑΟΖ και με την συμφέρουσα και αποτελεσματική εκμετάλλευση του υπογείου και υποθαλασσίου πλούτου της χώρας.
  7. Η σύγκλιση Εθνοσυνελεύσεως για την επεξεργασία νέου Συντάγματος, που θα υποβληθεί προς έγκριση με δημοψήφισμα στον Ελληνικό Λαό και η θεσμοθέτηση δημοψηφισμάτων μετά από συλλογή επαρκούς αριθμού υπογραφών Ελλήνων πολιτών, καθώς και
  8. Η προοπτική της εξόδου απο την ζώνη του Ευρὠ και τήν επιστροφή στην Δραχμή (κλείσιμο συνόρων, επαναφορά δασμῶν, έλεγχος κεφαλαίων, .....)  ;;;;


Μελετῆστε καὶ τὴν "μεθοδολογία" τὴν ὁποῖαν προτείνω, γιὰ τὴν ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τοὺς τροϊκανοὺς καὶ τὴν ΧΟΥΝΤΑ (καὶ βελτιῶστε την). 
Κατὰ τὴν ἀνάγνωσὶ της, ἐπιστρατεύστε ΜΟΝΟΝ τὴν λογικὴ καὶ τὴν προσοχὴ σας, "ἀποβἀλλοντας" γιὰ  λίγο τὶς γνῶσεις σας περὶ λειτουργίας τοῦ (ὑπάρχοντος) πολιτικοῦ συστήματος:
http://www.oikoumenismos.gr  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου