Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2012

Αγορά & Κατοχή Κυνηγετικών Όπλων


Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 41/Β/94) Καθορισμός Διαδικασίας & Δικαιολογητικών Χορήγησης Αδειών Αγοράς & Κατοχής Κυνηγετικών Όπλων ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΥΝΗΓEΤΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του Ν. 2168/1993 «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 147/Α/93).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1558/1985 «Κυ6έρνηση κω Κυ6ερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/85), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 90/Α/91). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση Και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α85), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/92. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε Βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ύψους οκτώ εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα (8.192.550) δρχ. περίπου για το έτος 1994 και ύψους ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δρχ. περίπου για καθένα από τα επόμενα έτη και ότι οι ως άνω δαπάνες θα πρ0βλεφθούν και θα καλυφθούν από τις αντίστοιχες πιστώσεις (ΚΑΕ 1112, 1113, 1252) των κατ' έτος προϋπολογισμών εξόδων Ελληνικής αστυνομίας αποφασίζουμε: Αρμοδιότητα Υπηρεσιών Άρθρο 1 1. Η άδεια αγοράς κυνηγετικών όπλων κατηγορίας Α, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγρ. 5 εδάφ. α. του Ν. 2168/1993, η άδεια κατοχής κυνηγετικών όπλων, που προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 8 παρ. 1 και 29 παρ. 3 του ιδίου Νόμου και η βεβαίωση, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 10 εδάφ. α του ιδίου Νόμου, χορηγούνται από τα Τμήματα Ασφαλείας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου και όπου δεν υπάρχουν τέτοιες Υπηρεσίες από τα οικεία Αστυνομικά Τμήματα. 2. Αντίτυπο των ως άνω αδειών, υποβάλλεται στη Δ/νση Πληροφορικής Υ.Δ.Τ. για τη μηχανογράφηση των σχετικών στοιχείων. Απαιτούμενα δικαιολογητικά-Διαδικασία χορήγησης αδειών . Άρθρο 2 1. Για τη χορήγηση των προβλεπομένων από το άρθρο 1 της παρούσας αδειών και βεβαιώσεων, απαιτούνται τα κατωτέρω δικαιολογητικά: α. Για άδεια αγοράς κυνηγετικών όπλων κατηγορίας Α' τα εξής: 1) Αίτηση του ενδιαφερομένου, μετά των προβλεπομένων κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις ένσημο χαρτοσήμων. 2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του ενδιαφερομένου ότι δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2168/1993.Στην ίδια δήλωση αναφέρεται πόσα ακόμη κυνηγετικά όπλα κατέχει ο δηλών, ως και ότι το προς αγορά όπλο πληροί τις αναφερόμενες στο άρθρο 1 παράγρ. 1 εδάφ.β του Ν. 2168/1993 προϋποθέσεις. 3) Ιατρικό πιστοποιητικό από ιατρό νευρολόγο-ψυχίατρο ή, όπου δεν υπάρχει ιατρός με τέτοια ειδικότητα, από παθολόγο, όπως το υπόδειγμα στο συνημμένο Παράρτημα. Από την υποχρέωση προσκόμισης του πιστοποιητικού αυτού, εξαιρούνται οι υπηρετούντες ως μόνιμοι στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, ως κατέχοντες υπηρεσιακά όπλα. 4) Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής και γενικής χρήσης (άρθρο 577 Κώδικα ποινικής Δικονομίας, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του Ν. 1805/1988). β. Για άδεια κατοχής κυνηγετικών όπλων (άρθρο 8 παρ. 1 Ν. 2168/1993) τα εξής: 1) Αίτηση του ενδιαφερομένου, μετά των προβλεπομένων κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις ενσημοχαρτοσήμων. 2) Τιμολόγιο αγοράς από έμπορο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, από το οποίο να προκύπτει η νόμιμη προέλευση του συγκεκριμένου κυνηγετικού όπλου ή ανταλλακτικής κάννης αυτού, ή υπεύθυνη δήλωση του πωλητή, εφόσον η αγορά πραγματοποιήθηκε από ιδιώτη, με την απαραίτητη υποβολή στην περίπτωση αυτή της άδειας κατοχής ή του δελτίου κατοχής του συγκεκριμένου όπλου. Εφόσον δεν υπάρχει άδεια ή δελτίο κατοχής, ο πωλητής αναφέρει στην ως άνω δήλωσή του την πηγή προέλευσης του συγκεκριμένου όπλου. 3) Τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις (2), (3) και (4) του προηγουμένου εδαφίου δικαιολογητικά. 4) Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες. γ. Για χορήγηση αδείας κατοχής κυνηγετικού όπλου σε άτομα που έχουν ήδη εφοδιασθεί με άδεια αγοράς του συγκεκριμένου όπλου, δεν απαιτούνται τα δικαιολογητικά της περιπτώσεως (3) του προηγουμένου εδαφίου. Δεν απαιτείται επίσης ιατρικό πιστοποιητικό και αντίγραφο ποινικού μητρώου για τη χορήγηση αδείας κατοχής κυνηγετικού όπλου, εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει εφοδιασθεί με άδεια κατοχής άλλου κυνηγετικού όπλου και δεν έχει παρέλθει τρετiα από την ημερομηνία χορήγησης της αδείας αυτής. δ. Για τη χορήγηση της αναφερόμενης στο άρθρο 1 της παρούσας βεβαίωσης, υπoβάλλovται τα προβλεπόμενα για τη χορήγηση αδείας κατοχής κυνηγετικού όπλου δικαιολογητικά εκτός από το τιμολόγιο αγοράς και τις φωτογραφίες. ε. Για τη χορήγηση αδειών κατοχής κυνηγετικών όπλων, σε άτομα που δεν έχουν δηλώσει τα εν λόγω όπλα (άρθρο 29 παρ. 3 Ν. 2168/1993), απαιτείται η υποβολή όλων των προβλεπομένων στο ανωτέρω εδάφ. β' δικαιολογητικών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει οποιοδήποτε επίσημο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η νόμιμη προέλευση του συγκεκριμένου όπλου, ο αιτών υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία αναφέρει τη συγκεκριμένη πηγή προέλευσης του εν λόγω όπλου. στ. Για τη χορήγηση αδειών κατοχής κυνηγετικών όπλων σε άτομα που ήδη κατέχουν δελτίο κατοχής των όπλων αυτών, που χορηγήθηκε από Δασικές Αρχές, απαιτείται μόνο η υποβολή αίτησης, μετά του εν λόγω δελτίου. Στις περιπτώσεις όμως, αυτές, οι αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές δύνανται να ζητήσουν και την προσκόμιση του αναφερομένου στην παρ. 1 εδαφ. α" περίπτωση (3) του παρόντος άρθρου ιατρικού πιστοποιητικού, αν έχουν αμφιβολίες για την κατάσταση της υγείας του αιτoύvτoς. 2. Για τη χορήγηση των αναφερομένων στα εδάφια ε" κω στ" της προηγούμενης παραγράφου αδειών, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στις αρμόδιες Υπηρεσίες, εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης. 3. Η αρμόδια για τη χορήγηση της αδείας κατοχής κυνηγετικού όπλου Αστυνομική Αρχή δύναται να ζητήσει την προσκόμιση του εν λόγω όπλου προς εξέταση. 4. Όλα τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο δικαιολογητικά πρoσκoμίζovτω από τους ενδιαφερομένους, πλην του αντιγράφου ποινικού μητρώου, το οποίο ζητεί τω υπηρεσιακά από τις Εισαγγελικές Αρχές, με μέριμνα των αρμοδίων Τμημάτων ασφαλείας ή Αστυνομικών Τμημάτων. Επί των σχετικών εγγράφων προς τις Εισαγγελικές Αρχές, γίνεται μνεία της παρούσας απόφασης και των διατάξεων του άρθρου 18 του Ν.2168/1993. 5. Σε περίπτωση χορήγησης των ανωτέρω αδειών σε αλλοδαπούς, οφείλουν οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίζουν, κατά περίπτωση, και τα κατωτέρω δικαιολογητικά: α. Για τη χορήγηση αδείας αγοράς κυνηγετικού όπλου κατηγορίας Α σε κάτοικο άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έγγραφη συναίνεση του κράτους αυτού. β. Για χορήγηση αδείας κατοχής κυνηγετικού όπλου, επικυρωμένο αντίγραφο εγγράφου από το οποίο προκύπτει η μόνιμη παραμονή του στην Ελλάδα και υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ότι δεν πρόκειται το όπλο αυτό να μεταφερθεί στο εξωτερικό. 6. Τα όπλα της προηγουμένης παραγράφου δεν δύναται ο ενδιαφερόμενος να μεταφέρει στο εξωτερικό, εάν προηγουμένως δεν εφοδιασθεί με: α. Ευρωπαϊκό δελτίο πυροβόλου όπλου ή άδεια μεταφοράς του εν λόγω όπλου, εφόσον αυτό πρόκειται να μεταφερθεί σε άλλη χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής "Ένωσης. β. Άδεια εξαγωγής, εφόσον το ανωτέρω όπλο θα μεταφερθεί σε άλλη χώρα, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. 7. Ως προς την αγορά από αλλοδαπούς μέχρι δύο (2) κυνηγετικών όπλων και πεντακοσίων (500) φυσιγγίων αυτών προς εξαγωγή των όπλων σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής "Ένωσης, εφαρμόζονται οι όροι και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 6 του Ν. 2168/1993 απόφαση. Χρόνος ισχύος αδειών-Ανάκληση αυτών Άρθρο 3 1. Οι προβλεπόμενες από την παρούσα απόφαση άδειες ισχύουν ως ακολούθως: α. Οι άδειες αγοράς κυνηγετικών όπλων για έξι (6) μήνες. β. Οι άδειες κατοχής κυνηγετικών όπλων κατηγορίας Α', για πέντε (5) έτη και των λοιπών για δέκα (10) έτη. Μετά δε τη λήξη της ισχύος τους, οι άδειες αυτές ανανεώνονται ή παρατείνεται η ισχύς τους για ισόχρονο διάστημα, αφού προηγουμένως υποβληθούν τα προβλεπόμενα ανωτέρω για την αρχική χορήγηση της άδειας αυτής δικαιολογητικά. 2. Οι ανωτέρω άδειες ανακαλούνται, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 18 του Ν.21681/1993. Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής Άρθρο 4 Μεταβιβάζεται στους Διευθυντές των Δ/νσεων Ασφαλείας και των Αστυν. Δ/νσεων το δικαίωμα να υπογράψουν «Με εντολή Υπουργού» τις αποφάσεις, οι οποίες θα εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 8 του Ν. 2168/93, σε περίπτωση προσφυγής των ενδιαφερομένων για μη χορήγηση ή ανάκληση από τα αρμόδια Τμήματα Ασφαλείας ή Αστυνομικά τμήματα των προβλεπομένων από την παρούσα απάραση αδειών ή βεβαίωσης. Έντυπα-Βιβλία Άρθρο 5 1. Οι αναφερόμενες στο άρθρο 2 της παρούσης άδειες και βεβαιώσεις, καταχωρούνται σε ειδικά βιβλία, που τηρούν οι αρμόδιες Αστυνομικές αρχές, χωριστά κατά περίπτωση. 2. Ο τύπος των εν λόγω βιβλίων, ως και των εντύπων που χρησιμοποιούνται για τη χορήγηση των ανωτέρω αδειών και βεβαιώσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση της παρούσας, καθορίζονται με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Άρθρο 6 Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα 7 Ιανουαρίου 1994 Ο Υπουργός ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΙΙΑθΕΜΕΛΗΣ

 http://lasious.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου